Resp. Social i Contribució Ambiental

 

Les circumstàncies individuals i socials de les persones no haurien de soposar un obstacle per a l'èxit professional d'aquestes. El treball es pot adequar per atendre a la diversitat i assolir una igualtat d'oportunitats. Vets&Wildlife, aposta per aquests principis i inclou a la seva plantilla més d'un 2% de treballadors amb discapacitat. 

Diversos texts legals proclamen el dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó de sexe, a més de que la igualtat entre dones i homes és un principi jurídic universal reconegut. Així, a la nostra empresa s'apliquen els mateixos criteris en els processos de selecció per als llocs de treball amb la finalitat de contactar en funció de la seva experiència i qualificació per a la tasca a desenvolupar. Prova d'això és que la ratio home:dona actual és 1:2 

Un 1% de la facturació anual generada dels serveis anirà destinada com a donatiu a entitats que preservin i/o treballin amb la conservació de la fauna.
Acompliment de la normativa vigent en relació a l’eliminació de residus biològics i sanitaris.

Conforme el DECRET LEGISLATIU 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals vetllem pel seu benestar.