SERVEIS

Línies generals de treball

  • Gestió i assessorament de fauna salvatge i domèstica conflictiva.
  • Captura de fauna salvatge i domèstica conflictiva. 

Línies específiques actualment en curs:

  • Gestió de la problemàtica provocada pel senglar en àrees urbanes i periurbanes dels municipis.
  • Gestió de la problemàtica provocada pel senglar en clubs esportius i àrees de conreus.
  • Maneig de fauna salvatge (captura, immobilització, anestèsia, trasllat, cirurgies,…).
  • Assessorament en normativa relacionada amb animals i el seu benestar (participació activa en la redacció de ordenances municipals, protocols de maneig, etc...). 
  • Col·laborem amb el Servei de Prevenció en Salut Animal de la Generalitat de Catalunya com a veterinaris de vigilància sanitària en el nostre àmbit.

Captura de senglars

  • Les trampes són d'un pes i unes dimensions que fan que puguin ser instal·lades amb dues persones i al mateix temps són suficientment grans com perquè els senglars entrin sense problemes.
  • Els paranys estan construïts de forma que els animals no es puguin fer mal mentre estan en el seu interior.

Estem  habilitats pel  Departament de Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya com a responsable sanitari dels animals que es traslladin des de un nucli zoològic registrat, controlar el compliment dels requisits establerts en la Directiva 92/65/CEE i expedir els  certificats i documents sanitaris que emparin els trasllats d'aquests animals cap altres nuclis zoològics.