SERVEIS

Línies generals de treball

 • Gestió i assessorament de fauna salvatge i domèstica conflictiva.
 • Captura de fauna salvatge i domèstica conflictiva. 
 • Benestar relacionat amb el transport i càrrega d'animals domèstics
 • Formació Salvament animal en emergències
 • Recerca

Línies específiques actualment en curs:

 • Gestió de la problemàtica provocada pel senglar en àrees urbanes i periurbanes dels municipis.
 • Gestió de la problemàtica provocada pel senglar en clubs esportius i àrees de conreus.
 • Maneig de fauna salvatge (captura, immobilització, anestèsia, trasllat, cirurgies,…).
 • Assessorament en normativa relacionada amb animals i el seu benestar (participació activa en la redacció de ordenances municipals, protocols de maneig, etc...). 
 • Col·laborem amb el Servei de Prevenció en Salut Animal de la Generalitat de Catalunya com a veterinaris de vigilància sanitària en el nostre àmbit.

Captura de senglars

 • Les trampes són d'un pes i unes dimensions que fan que puguin ser instal·lades amb dues persones i al mateix temps són suficientment grans com perquè els senglars entrin sense problemes.
 • Els paranys estan construïts de forma que els animals no es puguin fer mal mentre estan en el seu interior.

Estem  habilitats pel  Departament de Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya com a responsable sanitari dels animals que es traslladin des de un nucli zoològic registrat, controlar el compliment dels requisits establerts en la Directiva 92/65/CEE i expedir els  certificats i documents sanitaris que emparin els trasllats d'aquests animals cap altres nuclis zoològics.